พุทโธ ผู้รู้ถูก ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

พุทโธ ผู้รู้ถูก ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มี ๓ จำพวกคือ

๑.อนุพุทโธ ผู้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ โดยมีครูสอน (เป็นพระสาวก)

๒.ปัจเจกพุทโธ ผู้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ ได้เอง แต่ไม่มีโอกาสสั่งสอน-ประกาศพระศาสนา เพราะสังคมกำลังมีกิเลสหนาหน้ามืดตามัว จนไม่รับฟังธรรมใดๆ

๓.สัมมาสัมพุทโธ ผู้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ ได้เอง แต่ประกาศสอนสังคมต่อไปได้ตามโอกาสที่มี

ขึ้นชื่อว่า พุทโธ แล้ว ไม่ประกาศศาสนาย่อมไม่มี จิตของท่านเหล่านี้ รู้เป็นวิชชา ไม่สร้างภพสร้างชาติอีก.

※ ธรรมประทีป ๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์ หน้า ๖๕

อ่านเรื่องอวิชชา จากหนังสือธรรมประทีป ๙ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

โฆษณา