เหตุที่ทำให้กายทิพย์เกิดต่อไปอีกเหตุที่ทำให้กายทิพย์เกิดต่อไปอีก

เนื่องจาก กายทิพย์ เกิดจากจิตพอใจและเข้าไปยึดถือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยอารมณ์ไว้ ดังนั้น ถ้าจิตยังคงมีความพอใจเข้าไปยึดถืออารมณ์ไว้ตราบใด ก็จะสร้าง กายทิพย์ ให้มีอายุยืนยาวได้ตราบนั้น กายทิพย์ จึงมีอายุยืนยาว ตลอดเวลาที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารจักรนี้

แต่ถ้าผู้ใดปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ อันมี สัมมาสมาธิ เป็นบาทฐานแล้ว ย่อมสร้างพลังจิตในการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายออกไปได้ ดังนั้น จึงสามารถสกัดกั้นความปราดเปรียวของกายทิพย์ให้อ่อนกำลังลงได้

ถ้าปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ถึงขั้นบรรลุอรหัตตผลแล้ว กายทิพย์จะตายทันที คงเหลือแต่ จิตบริสุทธิ์ ที่เรียกว่า กายธรรม อันเป็นแหล่งกำเนิดของคุณธรรมความดีทั้งหลาย ซึ่งเป็นพุทธภาวะที่สงบ สว่าง สะอาด ร่มเย็นเป็นสุข

จิตบริสุทธิ์ชั้นพุทโธนี้ จะหลุดพ้นจากการครอบงำของอารมณ์ทั้งหลาย ไม่ปรุงแต่งให้เกิดกายทิพย์ ซึ่งเป็นเหตุให้สร้างภพสร้างชาติใหม่อีกต่อไป.

※ ธรรมประทีป ๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์ หน้า ๓๕

อ่านเรื่องกายทิพย์ จากหนังสือธรรมประทีป ๙ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์