การทำงานของกายทิพย์เมื่อนอนฝันการทำงานของกายทิพย์เมื่อนอนฝัน

ผู้ที่นอนแต่ไม่ฝันนั้น กายทิพย์ยังไม่ได้ทำงาน คือยังไม่ได้นำเอาอารมณ์ที่เคยรู้เคยเห็นและจดจำไว้ ออกมาแสดงให้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าจิตรวมกับอารมณ์ที่จดจำไว้ ก็จะสร้างเป็นกายทิพย์ขึ้น แล้วจะทำให้เกิดฝันขึ้นมาทันที

ผู้ฝันจะรู้สึกว่าตนเองแสดงการรู้เห็นสิ่งต่างๆเหมือนจริงทุกประการ และเคลื่อนไหวตัวได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วมาก โดยไม่รู้ว่าตนเองกำลังฝัน หรือตนเองเป็นเพียงกายทิพย์เท่านั้น

เพราะกายทิพย์ที่กำลังปรากฏ จะมีรูปร่างหน้าตาและนิสัยใจคอเหมือนผู้ฝันทุกประการ แต่ไม่ได้รวมอยู่กับกายเนื้อซึ่งกำลังหลับอยู่ ดังนั้นจึงอยู่ในโลกของอทิสสมานกาย ซึ่งไม่อาจแลเห็นด้วยตาเนื้อได้ ผู้ฝันจึงอาจติดต่อกับบุคคลที่มีกายทิพย์ด้วยกันในบางครั้งได้เหมือนกัน

เมื่อขณะที่กายทิพย์วางกายเนื้อออกไปอยู่กับอารมณ์ที่เคยรู้เห็นมาในอดีต ไม่ว่าจะออกไปไกลสักเพียงใดก็ตาม จะมี สายโยงใยแห่งชีวิต (คือ ความจำได้และความยึดถือกายเนื้อ) คอยเชื่อมโยงกายเนื้อกับกายทิพย์ไว้ด้วยกันเสมอ

ในระหว่างนี้ ถ้ามีสิ่งใดมากระทบกระเทือนกายเนื้อของผู้ฝัน ก็จะกระเทือนถึงกายทิพย์ และดึงให้ถอยคืนสู่กายเนื้อทันที ผู้ฝันก็จะหยุดฝัน และตื่นขึ้นทำงานรับรู้อารมณ์ทาง ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัสทางกายเนื้อตามเดิม

สายโยงใยแห่งชีวิตนี้ ถ้าขาดออกจากกันในขณะที่กายทิพย์แยกออกไปจากกายเนื้อเพราะนอนฝัน หรือเพราะร่างกายเนื้อแตกทำลายก็ตาม กายทิพย์จะไม่หวนกลับเข้าสู่กายเนื้ออีก บุคคลผู้นั้นจะตายทันที ส่วนกายทิพย์ ก็จะทำหน้าที่ จุติและปฏิสนธิไปสู่ภพชาติใหม่ตาม กรรม ของตนต่อไป.

※ ธรรมประทีป ๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์ หน้า ๓๖-๓๗

อ่านเรื่องกายทิพย์ จากหนังสือธรรมประทีป ๙ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

โฆษณา