ความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์ความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์

กายเนื้อและกายทิพย์จะทำงานเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์กันเสมอ กล่าวโดยหลักแห่งกรรมแล้ว กายทิพย์เป็นผู้คิดและตั้งเจตนา สั่งให้กายเนื้อกระทำตอบต่ออารมณ์ โดยทางกายกับวาจา จึงทำให้เกิดเป็น กรรม ครบทั้ง ๓ ทวาร คือ กาย วาจา ใจ แล้วส่งผลให้กายทิพย์ผ่องใสหรือเศร้าหมอง ตามชนิดของกรรมนั้นพร้อมกันด้วย,เสมอไป

ถ้ากรรมที่ได้กระทำไปนั้นเป็นกุศล,มีประโยชน์แก่สังคม ก็จะทำให้กายทิพย์ผ่องใส สวยสดงดงาม และส่งผลกลับไปยังผิวพรรณหน้าตาของรูปกายเนื้อ ให้สดชื่น แจ่มใสไปด้วย

แต่ถ้ากรรมที่ได้กระทำไปนั้นเป็นอกุศล,มีโทษ ทำให้สังคมเดือดร้อน ก็จะทำให้กายทิพย์มืดมัว เศร้าหมอง และส่งผลกลับไปยังผิวพรรณหน้าตาของรูปกายเนื้อ ให้ซูบซีดเศร้าหมองหมดสง่าราศีไปด้วยเช่นกัน

ส่วนจะสวดสด งดงาม ผ่องใส หรือมืดมัว เศร้าหมองมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ เจตนา ความหนักเบา และความพยายามของการกระทำกรรม,เป็นสำคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกสั่งสมไว้เป็นกรรมติดอยู่ที่จิต ดังที่เรียกว่า กรรมภพ ต่อไป

กายทิพย์ฝ่ายผ่องใส สวยสด งดงาม จัดเป็นพวก สุคติภูมิ ซึ่งได้แก่ มนุษย์,เทพ และพรหมทั้งหลาย

ส่วนกายทิพย์ฝ่ายมืดมัว เศร้าหมอง จัดเป็นพวก ทุคติภูมิ ซึ่งได้แก่ สัตว์นรก,เปรต,อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน

ซึ่งจะต้องอยู่แยกกัน ในเมื่อรูปร่างกายเนื้อตายลง โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง หรือ เปลี่ยนคติเป็นอย่างอื่นได้เลย.

※ ธรรมประทีป ๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์ หน้า ๓๗-๓๘

อ่านเรื่องกายทิพย์ จากหนังสือธรรมประทีป ๙ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

โฆษณา