กายทิพย์ หรือ นามกายกายทิพย์ หรือ นามกาย

กายทิพย์ บางทีก็เรียก อทิสสมานกาย (กายที่มองไม่เห็นด้วยตา) จัดเป็นกายละเอียดที่ซ้อนอยู่ภายในกายเนื้อของคนและสัตว์ทุกรูปนาม มีอวัยวะใหญ่น้อยครบถ้วนและมีอินทรีย์ไม่บกพร่อง แต่ไม่อาจแลเห็นด้วยตาได้

ในคัมภีร์พระอภิธรรมเรียกว่า นามกาย อันได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวม ๔ ประการ

กายทิพย์ เป็นกายที่เกิดจากจิตยึดถือความนึกคิดถึงอารมณ์ไว้ มีความว่องไวปราดเปรียวเช่นเดียวกับจิต คือ สามารถเคลื่อนผ่านทะลุวัตถุแท่งทึบหนาๆ ที่อยู่ไกลๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด เพื่อออกไปรับรู้อารมณ์ต่างๆ ภายนอกกายเนื้อได้โดยสะดวก และไม่เสียเวลาแม้แต่เพียงวินาทีเดียว เพียงแต่นึกน้อมเท่านั้น ก็สำเร็จประโยชน์ได้ภายในลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้น

เมื่อกายเนื้อซึ่งมีกายทิพย์ซ้อนอยู่,ตายลง กายทิพย์ก็ต้อง จุติ(เคลื่อนออกไป) โดยจิตจะยึดอารมณ์ที่ประทับใจที่ทำไว้ในอดีต เป็นปฏิสนธิวิญญาณ หยั่งลงสู่ครรภ์มารดาที่มีเหตุปัจจัยพร้อม คือ มีประจำเดือน และอยู่ร่วมกับบิดาพอดี สร้างกายเนื้อชุดใหม่ ตามกำลังของกรรมที่ทำไว้ ซึ่งจะได้ใช้เป็นสื่อสำหรับรับรู้อารมณ์ในภพชาติต่อไปอีก

ในระหว่างที่ปฏิสนธิวิญญาณ หยั่งลงสู่ครรภ์มารดา จนกระทั่งคลอดออกมาได้ ๔๕ วันนั้น กายทิพย์ยังไม่สามารถใช้สอยร่างกายเนื้อ ให้รับรู้อารมณ์ได้ กายทิพย์จะทำหน้าที่คุ้มครองปกปักษ์รักษาให้เจริญเติบโต จากนั้นจึงค่อยฝึกบังคับร่างกายทารกให้รู้จักวิธีรับรู้อารมณ์ โดยเริ่มฝึกตั้งแต่ให้รู้จักนึกคิด เหมือนดังที่เคยบังคับร่างกายเนื้อชุดเก่าที่ตายไปแล้ว ให้รับอารมณ์ได้เหมือนในชาติที่แล้ว,เช่นเดียวกัน.

※ ธรรมประทีป ๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์ หน้า ๓๓-๓๔

อ่านเรื่องกายทิพย์ จากหนังสือธรรมประทีป ๙ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

โฆษณา