ธาตุ ๖

เรื่อง ธาตุ ๖ จากหนังสือธรรมประทีป ๙หน้า ๔๑-๔๔

โหลด eBook ธรรมประทีป ๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

ธาตุในพระพุทธศาสนา

ในรูปร่างกายของคนเรานี้ มีธาตุอยู่ ๖ ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ(จิต) ซึ่งประชุมปรุงแต่งให้เป็นรูปร่างกายอยู่ได้ ถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปเสีย รูปร่างกายนี้ก็ย่อมวิปริต พิกล พิการ แตกทำลายลงได้.

คลิกอ่านบทความนี้เต็มๆ

รายละเอียดของธาตุ ๖

ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ และวิญญาณธาตุ(ธาตุรู้=จิต) ธาตุทั้ง ๖ เหล่านี้ เป็นธาตุแท้ดั้งเดิม ไม่ไ่ด้เ้กิดจากเหตุปัจจัยใดๆ ทั้งสิ้น เป็นแม่ธาตุ เป็นแดนเกิดของธาตุผสมต่างๆ ทุกชนิดในโลกนี้.

คลิกอ่านบทความนี้เต็มๆ

สังขตธรรมและอสังขตธรรม

สังขตธรรม ธรรมที่มีขึ้นโดยมีเหตุปัจจัยผสมปรุงแต่งให้เกิดขึ้น ส่วนอสังขตธรรม ธรรมที่มีอยู่โดยมิได้มีเหตุปัจจัยผสมปรุงแต่งให้เกิดขึ้น คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ (ธาตุรู้=จิต) ซึ่งเป็นธาตุประธานของสังขตธรรมทั้งปวงในโลกนี้.

คลิกอ่านบทความนี้เต็มๆ

โฆษณา