กายทิพย์

เรื่อง กายทิพย์ จากหนังสือธรรมประทีป ๙ หน้า ๓๑-๔๐

โหลด eBook ธรรมประทีป ๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

กายมี ๓ ชั้น

ในอัตภาพร่างกายของคนและสัตว ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ มีกายซ้อนกันอยู่ ๓ ชั้น คือ กายธรรม (จิต), กายทิพย์ (นามกาย), กายเนื้อ (รูปกาย).

คลิกอ่านบทความนี้เต็มๆ

กายทิพย์ หรือ นามกาย

กายทิพย์ เป็นกายละเอียดที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อ ไม่อาจแลเห็นด้วยตา บางทีเรียก อทิสสมานกาย ในคัมภีร์พระอภิธรรมเรียก นามกาย อันได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.

คลิกอ่านบทความนี้เต็มๆ

เหตุที่ทำให้กายทิพย์เกิดต่อไปอีก
กายทิพย์เกิดจากจิตพอใจและเข้าไปยึดถือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยอารมณ์ไว้ ดังนั้น ถ้าจิตยังมีความพอใจเข้าไปยึดถืออารมณ์ไว้ตราบใด ก็จะสร้างกายทิพย์ให้มีอายุยืนยาวได้ตราบนั้น.

คลิกอ่านบทความนี้เต็มๆ

การทำงานของกายทิพย์เมื่อนอนฝัน

ผู้ที่นอนฝัน เกิดจากจิตรวมกับอารมณ์ที่จดจำไว้ สร้างเป็นกายทิพย์หรือความฝันขึ้น.

คลิกอ่านบทความนี้เต็มๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์

กายทิพย์ เป็นผู้คิดและตั้งเจตนา สั่งให้กายเนื้อ กระทำตอบต่ออารมณ์ โดยทางกายกับวาจา ทำให้เกิดกรรม ครบ ๓ ทวาร คือ กาย วาจา ใจ.

คลิกอ่านบทความนี้เต็มๆ

ความคิดก็คือกายทิพย์

ความคิด เป็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อ จิตนึกคิดถึงอารมณ์ที่จดจำไว้ในใจ หรือจิตนึกคิดปรุงแต่งหลังจากรับรู้อารมณ์ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย.

คลิกอ่านบทความนี้เต็มๆ