สารบัญ

ธรรมประทีป ๙ อาจารย์ไชยทรง จันทรอารีย์

โหลด eBook ธรรมประทีป ๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

เนื้อหาในหนังสือ ธรรมประทีป ๙ เรียบเรียงโดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

เกริ่นนำธรรมประทีป ๙

เรื่อง จิต

จิตคือธาตุรู้ อ.ไชยทรง
พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง ชำระจิตให้บริสุทธิ์
สภาพเดิมของจิต
ต้นกำเนิดของจิต
จิตไม่เคยดับตายหายสูญ
จิตทรงไว้ซึ่งความรู้ ไม่มีการเกิดดับ
วิธีสาธิตว่าจิตไม่มีการเกิดดับ
จิตเกี่ยวข้องกับกฏแห่งกรรม
จิตเป็นหลักเป็นประธานของธรรมฝ่ายโลกียะทั้งปวง
จิตเดิมประภัสสรผ่องใส
จิตประภัสสรกับจิตบริสุทธิ์
จิตกลับกลอก ไม่ใช่หมายความว่าจิตเกิดดับ
จิตกับอารมณ์
วิเคราะห์คำว่า เกิด-ดับ หรือ เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป
จิตคือตน
อารมณ์เป็นสภาพธรรมที่จิตหลงยึดเป็นตนเอง
จิตผสมกับอารมณ์ทำให้เกิดขันธ์ ๕ ขึ้น
จิตกับร่างกาย
ร่างกายเป็นเพียงที่อาศัยของจิต(ภพ)ชั่วระยะหนึ่ง
จิตกับวิญญาณ (ธาตุรู้กับการรับรู้อารมณ์)
ถ้าจิตไม่เข้าไปยึดถืออารมณ์ ก็ย่อมพ้นจากความตาย
จิต ตน ธรรม เรา คือสิ่งเดียวกัน
พระพุทธองค์ทรงสอนพระวักกลิว่าจิตคือเรา

เรื่อง กายทิพย์

กายมี ๓ ชั้น กายธรรม (จิต) ๑, กายทิพย์ ๑, กายเนื้อ ๑
กายทิพย์หรือนามกาย
เหตุที่ทำให้กายทิพย์เกิดต่อไปอีก
การทำงานของกายทิพย์เมื่อนอนฝัน
ความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์
ความคิด ก็คือ กายทิพย์

เรื่อง ธาตุ ๖

ธาตุในพระพุทธศาสนา
รายละเอียดของธาตุ ๖
สังขตธรรมและอสังขตธรรม

กาลามสูตร-หลักที่ไม่ให้เชื่อถือใครง่ายๆ ๑๐ ประการ

มหาประเทศ ๔-หลักวินิจฉัยธรรม

เรื่อง พระอภิธรรม

หลักการของคัมภีร์พระอภิธรรม
คัมภีร์พระอภิธรรม
จิตในคัมภีร์พระอภิธรรม
พระบาลีเปรียบเทียบจิตในพระสูตรและจิตในพระอภิธรรม
ชนิดของจิตในพระอภิธรรม
อุทธาหรณ์เปรียบเทียบจิตในพระอภิธรรม

เรื่อง อวิชชา

อวิชชา (รู้ผิดจากความเป็นจริง)
เมื่ออวิชชาดับ วิชชาย่อมเกิดแทนที่ที่จิตทันที
พุทโธ ผู้รู้ถูก ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มี ๓ จำพวก
อวิชชาและโมหะ

เรื่อง ทิฐิ

ทิฐิ (ความเห็น)
หลักตัดสินใจเชื่อเรื่องเห็นถูกหรือเห็นผิด
สัสสตทิฐิ (เห็นผิดว่าโลกเที่ยง)
อุจเฉททิฐิ (เห็นผิดว่าตายสูญ)
สัมมาทิฐิ (เห็นอริยสัจ ๔)

เรื่อง อัตตา-อนัตตา

ความสับสนในพระพุทธศาสนา
คำบัญญัติและคำสมมุติ
คำบัญญัติและคำสมมุติในพระพุทธศาสนา
อัตตาและอนัตตา
อัตตาของศาสนาพราหมณ์กับอัตตาของศาสนาพุทธ

เรื่อง สมาธิ

สมาธิในพระพุทธศาสนา
สมาธิในศาสนาพราหมณ์
การปฏิบัติสมาธิ
ประโยชน์ของการปฏิบัติสมาธิ
สาเหตุที่ทำให้พระศาสนาเสื่อมสูญ
ฌานในพระพุทธศาสนา (สัมมาสมาธิ)
องค์ของฌาน (ความเพ่ง)

สติปัฏฐาน ๔

ฐานที่ตั้งสติ

มรรคมีองค์ ๘

พละ ๕

พระรัตนตรัย

พระนิพพาน

พระไตรปิฎก

เนื้อหาทั้งหมด จะทยอยนำมาลงให้ได้ศึกษากัน เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมต่อไป.